27. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ZOOM – ZBLIŻENIA 04 – 10.03.2024 / Jelenia Góra / Poland

Regulamin

25. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ZOOM – ZBLIŻENIA

Jelenia Góra, 07 – 13.03.2022

KONKURS FILMU FABULARNEGO

R E G U L A M I N:

 1. Konkurs odbędzie się w dn. 09 – 13 marca 2022 r. w Jeleniej Górze
 2. Ideą konkursu jest prezentacja kina autorskiego, ambitnego, o wysokich walorach artystycznych, poruszającego niezależną i oryginalną tematykę.
 3. Zgłaszane filmy muszą być zrealizowane w latach 2020 – 2021.
 4. Czas trwania zgłaszanego filmu nie może przekroczyć 60 min.
 5. Jeden film może być zgłoszony tylko i wyłącznie do jednego konkursu organizowanego podczas Festiwalu. Ten sam film zgłoszony jednocześnie do kilku konkursów zostanie  zdyskwalifikowany.
 6. Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo.
 7.   Filmy mogą być zgłaszane poprzez jeden wybrany przez autora sposób:

a/ www.zoomfestival.pl  (button ZGŁOŚ FILM) – wypełniając formularz rejestracyjny na stronie i przesyłając publiczny lub prywatny (z hasłem lub bez) link do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym.

b/  platforma internetowa FilmFreeway: 

https://filmfreeway.com/festival/InternationalFilmFestivalZOOMZBLIZENIA

c/ platforma internetowa FESTHOME:

https://filmmakers.festhome.com/home_filmmakers

Prosimy o zgłaszanie filmów TYLKO PRZEZ JEDEN wybrany formularz (na www.zoomfestival.pl lub  http://filmfreeway.com lub  https://filmmakers.festhome.com

 1. Festiwal pobiera opłaty za zgłaszanie filmu poprzez platformę FilmFreeway w wysokości 5,00 USD za każdy zgłaszany film. W przypadku niezakwalifikowania filmu na festiwal opłata nie jest zwracana. W przypadku zgłaszania filmu przez formularz rejestracyjny na stronie: www.zoomfestival.pl lub przez platformę FESTHOME opłata nie jest pobierana.
 2. Termin nadsyłania filmów upływa z dn. 15.09.2021
 3. Jedynym wyjątkiem są filmy studenckie, które można zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie www.zoomfestival.pldo dnia 20.10.2021
 4. Filmy obcojęzyczne (za wyjątkiem filmów zrealizowanych w angielskiej wersji językowej) muszą posiadać napisy w języku angielskim.
 5. Autorzy filmów zrealizowanych w języku polskim i zakwalifikowanych do konkursu zobligowani są do przysłania kopii z napisami w języku angielskim. Kopia selekcyjna nie musi posiadać napisów.
 6. Selekcji filmów nadesłanych do konkursu dokona powołana przez organizatora komisja kwalifikacyjna. Decyzje komisji są nieodwołalne.
 7. O wynikach kwalifikacji autorzy filmów zostaną poinformowani na oficjalnej stronie internetowej festiwalu www.zoomfestival.pl do dnia 08.12.2021 r.
 8. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kwalifikacji filmów.
 9. Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do przesłania do dn. 31.12.2021:

a/  3 kadrów z filmu (rozdzielczość 300 dpi)

b/ kopii emisyjnych zakwalifikowanych filmów na adres: zoom.maincontest@gmail.com  

W przypadku przesyłania mailem linku do pobrania zakwalifikowanego filmu, link musi pozostać aktywny do dnia 13.03.2022 r. W przypadku wysyłania nośnika pocztą zwykłą do biura festiwalowego decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku nie przesłania do dn.  31.12.2021  kopii emisyjnej zakwalifikowanego filmu, zostaje on  zdyskwalifikowany.

 1. Projekcja filmów zakwalifikowanych do konkursu może się odbywać w następujących systemach: DCP, blu-ray, mp4 HD, mov. Inne formaty wymagają wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem. W przypadku kopii emisyjnej na nośniku DCP autor zobowiązany jest również do przesłania kopii zapasowej filmu w mp4 HD dla celów promocyjnych.
 2. Organizatorzy nie ponoszą żadnych kosztów transportowych ani opłat celnych związanych z dostarczeniem i odsyłaniem kopii filmów nadsyłanych do pokazów konkursowych.
 3. W przypadku kopii emisyjnych nadsyłanych pocztą zwykłą organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie kopii filmów powstałych z przyczyn od nich niezależnych.
 4. Filmy zakwalifikowane do konkursu ocenione zostaną przez niezależne, profesjonalne grono jurorów powołane przez organizatora.
 5. Projekcje konkursowe odbędą się w dn. 09 – 11.03.2022. Uroczyste zakończenie festiwalu, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12.03.2022(sobota) w godzinach wieczornych. Projekcje filmów nagrodzonych odbędą się w niedzielę 13.03.2022 r.(dokładny program imprezy zostanie opublikowany na stronie internetowej festiwalu).
 6. Do konkursu nie przyjmujemy filmów członków Jury, filmów zrealizowanych w celach komercyjnych oraz seriali, trailerów, teledysków, reklam, czołówek i filmów korporacyjnych.

N A G R O D Y:

 1. Przewiduje się przyznanie Nagrody Głównej za najlepszy film fabularny wysokości 5.000 zł oraz wyróżnień i nagród specjalnych.
 2. Jury i organizator mają prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej bądź rzeczowej jest obecność autora filmu na ceremonii rozdania nagród. Nieobecnym autorom zostaną przesłane tylko nagrody honorowe.
 4. Autor może wydelegować osobę reprezentującą go podczas festiwalu i ceremonii wręczenia nagród, o czym powinien poinformować organizatora na piśmie przed rozpoczęciem festiwalu.
 5. Nagrody wypłacane będą gotówką lub przelewem na rachunek bankowy laureata.
 6. Od nagród potrącone zostaną podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

D Y R E K T O R  F E S T I W A L U:

Sylwia Motyl – mająca decydujący głos w sprawach spornych nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji, tel: 75 75 31 831, fax: 75 75 410 90;  e-mail:  sylwiamotyl.zoomfestival@gmail.com

K O O R D Y N A T O R    P R O J E K T U:

Marek Oleksy                          

tel. +48 600 276 175

B I U R O   O R G A N I Z A C Y J N E:

Osiedlowy Dom Kultury,

K. Trzcińskiego 12,

58 – 506 Jelenia Góra

tel./fax:  75 75 31 831, 75 75 410 90

zoom.maincontest@gmail.com  

http://www.zoomfestival.pl

A K R E D Y T A C J A:

 1.     Koszty zakwaterowania w hotelu (w pokojach dwuosobowych, nocleg ze śniadaniem) podczas trwania konkursu, tj. w dn. 09 – 13.03.2022 oraz uczestnictwa w imprezach festiwalowych dla 1 osoby z ekipy każdego zakwalifikowanego na Festiwal filmu, pokrywają organizatorzy.
 2. Chęć uczestnictwa w festiwalu należy potwierdzić e-mailowo po ogłoszeniu listy filmów zakwalifikowanych do konkursu, nie później niż do dnia 10.02.2022.Brak potwierdzenia uznawany będzie za rezygnację z osobistego udziału w Festiwalu.
 3. Pozostali  autorzy  filmów (w miarę wolnych miejsc) ponoszą tylko częściowy koszt zakwaterowania w hotelu i uczestnictwa w imprezach festiwalowych:

– uczniowie, studenci, członkowie Federacji Niezależnych Twórców Filmowych: 80 zł/doba

– pozostali autorzy: 85 zł/doba

 1. Uczestnicy, nie będący autorami filmów zakwalifikowanych:  150 zł/doba
 2.    Akredytację  należy  wpłacić   najpóźniej do dnia 03.03.2022 na   konto:   

Bank Millennium  24 1160 2202 0000 0000 4884 5013

 1.   Koszty dojazdu twórcy pokrywają we własnym zakresie.

P R A W A    A U T O R S K I E :

 1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.
 2. Zgłaszając film do udziału w Festiwalu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną, bezpłatną prezentację w ramach projekcji festiwalowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych. Zgłaszający podpisują oświadczenie zezwalające organizatorom na nieodpłatne emisje filmu na specjalnych pokazach publicznych promujących Festiwal.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Festiwalu. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Festiwal.
 5. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Festiwalu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na uczestnika.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 8. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 9. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 
 10. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
A modern theme for the film industry & video production