27. International Film Festival ZOOM – ZBLIŻENIA 04 – 10.03.2024 / Jelenia Góra / Poland

COVID 19 – info

Regulamin sanitarny 24. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMOWEGO ZOOM – ZBLIŻENIA w Jeleniej Górze w trakcie COVID-19 w Polsce

§1 Postanowienia ogólne

1. Wydarzenia odbywają się w ramach 24. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMOWEGO ZOOM – ZBLIŻENIA w Jeleniej Górze w dniach 04 -10.10.2021 roku

 1. Organizatorem (dalej: Organizator) jest Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra
 2. Wydarzenia odbywają się w Jeleniej Górze w Kinie Lot (Pocztowa 11, 58-500 Jelenia Góra), w Jeleniogórskim Centrum Kultury (Bankowa 28/30, 58-500 Jelenia Góra), Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Aleja Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra (dalej “Miejsce wydarzeń”)
 3. Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach festiwalowych odbywających się w miejscach wskazanych przez Organizatora i przebywania na terenie Miejsc wydarzeń wynikające z wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej “Wytyczne”), dostępnych na stronach: gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsceoraz gov.pl/web/archiwum-kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz pracowników Festiwalu.

§2 Koordynator do spraw zdrowotnych

1. Dla bezpieczeństwa widzów i pracowników Festiwalu, została powołana osoba pełniąca funkcję koordynatora do spraw zdrowotnych, do której zadań należy dbałość o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stały kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 1. Widzowie proszeni są o zgłaszanie pracownikom Festiwalu wszelkich przypadków naruszenia niniejszego regulaminu w celu poinformowania koordynatora do spraw zdrowotnych.

§3 Warunki udziału w Wydarzeniach festiwalowych

1. Udział w wydarzeniach oraz przebywanie na terenie miejsc wydarzeń jest dopuszczalne pod następującymi warunkami:

I Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie miejsc wydarzeń przy pomocy maseczek (zapewnionych we własnym zakresie). W przypadku, gdy dana osoba nie przestrzega wyżej wskazanego obowiązku, Organizator oraz pracownik Festiwalu ma prawo odmówić takiej osobie wejścia do miejsca wydarzenia, jak również wyprosić osobę, która już znajduje się na terenie miejsca wydarzenia. Odmowa wejścia na festiwal, jak również przebywania na terenie festiwalu nie ogranicza uprawnień uczestnika przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

II Na terenie miejsc wydarzeń należy zachowywać dystans min. 1,5 metra od innych osób.

III Przy wejściu do miejsca wydarzenia należy obowiązkowo poddać się dezynfekcji. W uzasadnionych przypadkach może zostać wykonany pomiar temperatury uczestnika wydarzeń. W przypadku wykrycia podwyższonej temperatury (równej lub wyższej niż 38 stopni C) Organizator może odmówić uczestnictwa w wydarzeniu i przebywania na terenie miejsc wydarzeń. Odmowa uczestnictwa w wydarzeniu nie ogranicza uprawnień uczestnika przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

 1. Na terenie wydarzeń festiwalowych należy korzystać z dostarczonych przez Organizatora: 

– środków do dezynfekcji rąk; 

– dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony; 

– instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS; 

– ręczniki papierowe;

 1. Na festiwal zapraszamy osoby zdrowe, które nie przebywały na kwarantannie w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, oraz które nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie. Uczestnik festiwalu jest świadomy, że udział w Wydarzeniach mimo złego stanu zdrowia oraz kontakt z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie w okresie mniej niż 14 dni poprzedzających festiwal, naraża wszystkich uczestników oraz organizatorów na utratę zdrowia i przymusową kwarantannę.
 2. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników Festiwalu, zwłaszcza w kwestii kontrolowania przepływu publiczności.
 3. Na Wydarzenia należy przychodzić z zachowaniem odpowiedniego zapasu czasu w odniesieniu do godziny rozpoczęcia wydarzenia (nie wcześniej niż 15 min. przed wydarzeniem).

§4 Depozyt

Na terenie miejsc wydarzeń zostały wyłączone z użytku szatnie.

§5 Sprzedaż biletów

1. Sprzedaż biletów na wydarzenia odbywa się w miejscach wydarzeń.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na widowniach obowiązują limity miejsc. W związku z tym, podczas zakupu biletu lub przed wejściem na wydarzenie, prosimy o wypełnienie dobrowolnego oświadczenia o pełnym zaszczepieniu, co umożliwi Organizatorowi zwiększenie ilości dostępnych miejsc na widowni.

Wzór oświadczenia:

Oświadczenie Uczestnika

 1. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMOWEGO  ZOOM – ZBLIŻENIA

04 -10.10.2021 r.

Ja, niżej podpisany oświadczam, że jestem osobą w pełni zaszczepioną

(Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.). Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 14 rozp.RM, pod tym pojęciem należy rozumieć osobę, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej).

Oświadczenie do wyłącznej informacji Organizatora zgodnie z §5 pkt.2 Regulaminu sanitarnego, oraz § 6 pkt. 5 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Jelenia Góra, dn. ………………       ……………………………………………………………

                                                   (czytelny podpis, imię i nazwisko)

 

 1. W przypadku stwierdzenia obecności osoby zarażonej Covid-19 na którymś z wydarzeń w ramach festiwalu, Organizator powiadomi o zaistniałym fakcie na stronie internetowej festiwalu: https://zoomfestival.pl/en/covid-19-info/

§6 Postanowienia końcowe

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na terenie miejsc wydarzeń festiwalowych oraz na stronie internetowej Festiwalu: www.zoomfestival.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana zmianą Wytycznych. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Festiwalu.
 3. Regulamin obowiązuje od 01 września 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informujemy, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Osiedlowy Dom Kultury ul .Komedy Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: odk5@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonywaniem przez Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze  działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne, aby móc kontaktować się z Użytkownikami i odpowiadać na sformułowane zapytania oraz w celu dostarczania, zarządzania, ulepszania usług i/lub treści oferowanych w Witrynie.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Osiedlowy Dom Kultury;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres 10 lat

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

 

A modern theme for the film industry & video production