27. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ZOOM – ZBLIŻENIA 04 – 10.03.2024 / Jelenia Góra / Poland

Regulamin – ANIMACJA DLA DZIECI 2025

28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ZOOM – ZBLIŻENIA

Jelenia Góra, 03 – 09.03.2025

REGULAMIN KONKURSU FILMU ANIMOWANEGO DLA DZIECI

 1. Konkurs odbędzie się w dn. 04 marca 2025 r. w Jeleniej Górze
 2. Ideą konkursu jest prezentacja filmów adresowanych do dzieci w wieku 7 – 12 lat.
 3. Zgłaszane filmy muszą być zrealizowane w latach 2021 – 2024.
 4. Czas trwania zgłaszanego filmu nie może przekroczyć 10 min.
 5. Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo.
 6. Filmy do mogą być zgłaszane poprzez JEDEN WYBRANY przez autora sposób:
 • zoomfestival.pl (button ZGŁOŚ FILM) – wypełniając formularz rejestracyjny na stronie i przesyłając publiczny lub prywatny (z hasłem lub bez) link do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym.
 • platforma internetowa FilmFreeway: 

https://filmfreeway.com/festival/InternationalFilmFestivalZOOMZBLIZENIA

 • platforma internetowa FESTHOME:

https://filmmakers.festhome.com/home_filmmakers

Prosimy o zgłaszanie filmów TYLKO PRZEZ JEDEN wybrany formularz (na www.zoomfestival.pl lub  http://filmfreeway.com lub https://filmmakers.festhome.com

 1. Festiwal pobiera opłaty za zgłaszanie filmu poprzez platformę FilmFreeway w wysokości 6,00 USD za każdy zgłaszany film. W przypadku zgłaszania filmu przez formularz rejestracyjny na stronie: zoomfestival.pl lub przez platformę FESTHOME opłata nie jest pobierana.
 2. Termin nadsyłania filmów upływa dn.27.09.2024
 3. Jedynym wyjątkiem są filmy studenckie, które można zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie zoomfestival.pl do dnia 21.10.2024
 4. W przypadku filmów obcojęzycznych ze ścieżką dialogową (za wyjątkiem filmów zrealizowanych w angielskiej wersji językowej), filmy muszą posiadać napisy w języku angielskim.
 5. Filmy będą prezentowane dziecięcej widowni z lektorem, którego głos zostanie dograny do filmu.
 6. Selekcji filmów nadesłanych do konkursu dokona powołana przez organizatora komisja kwalifikacyjna. Decyzje komisji są nieodwołalne.
 7. O wynikach kwalifikacji autorzy filmów zostaną poinformowani na oficjalnej stronie internetowej festiwalu zoomfestival.pldo dnia 13.12.2024.
 8. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kwalifikacji filmów.
 9. Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do przesłania do dn. 31.12.2024:
 10. 3 kadrów z filmu (rozdzielczość 300 dpi)
 11. kopii emisyjnych zakwalifikowanych filmów na adres: maincontest@gmail.com  

W przypadku przesyłania mailem linku do pobrania zakwalifikowanego filmu, link musi pozostać aktywny do dnia 09.03.2025. W przypadku wysyłania nośnika pocztą zwykłą do biura festiwalowego decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku nie przesłania do dn.  31.12.2025 kopii emisyjnej zakwalifikowanego filmu, zostaje on  zdyskwalifikowany.

 1. Projekcja filmów zakwalifikowanych do konkursu może się odbywać w następujących systemach: mp4 HD, mov. Inne formaty wymagają wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem.
 2. Organizatorzy nie ponoszą żadnych kosztów transportowych ani opłat celnych związanych z dostarczeniem i odsyłaniem kopii filmów nadsyłanych do pokazów konkursowych.
 3. W przypadku kopii emisyjnych nadsyłanych pocztą zwykłą organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie kopii filmów powstałych z przyczyn od nich niezależnych.
 4. Uroczyste zakończenie festiwalu, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 08.03.2025(sobota) w godzinach wieczornych. Projekcje filmów nagrodzonych odbędą się w niedzielę 09.03.2025 (dokładny program imprezy zostanie opublikowany na stronie internetowej festiwalu).
 5. Do konkursu nie przyjmujemy filmów członków Jury, filmów zrealizowanych w celach komercyjnych oraz seriali, trailerów, teledysków, reklam, czołówek i filmów korporacyjnych.
 6. W związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę informujemy, że filmy rosyjskie, które zostaną zgłoszone na 27. MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2024 nie będą kwalifikowane do konkursów.

 

 

N A G R O D Y:

 1. Filmy zakwalifikowane do konkursu zostaną ocenione przez widzów na zasadzie plebiscytu publiczności.
 2. Przewiduje się przyznanie Nagrody Głównej w wysokości 3000 zł.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej bądź rzeczowej jest obecność autora filmu na ceremonii rozdania nagród. Nieobecnym autorom zostaną przesłane tylko
 4. Autor może wydelegować osobę reprezentującą go podczas festiwalu i ceremonii wręczenia nagród, o czym powinien poinformować organizatora na piśmie przed rozpoczęciem festiwalu. Nagrody wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy laureata.
 5. Od nagród potrącone zostaną podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 

D Y R E K T O R  F E S T I W A L U:

Sylwia Motyl – mająca decydujący głos w sprawach spornych nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji, tel: +48 75 75 31 831, e-mail: sylwiamotyl.zoomfestival@gmail.com

 

K O O R D Y N A T O R    P R O J E K T U:

Marek Oleksy                          

tel. +48 600 276 175,           

 

K O O R D Y N A T O R K A    B I U R A    O R G A N I Z A C Y J N E G O:

Dominika Krop

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze,

Al. Jana Pawła II 18,

58 – 506 Jelenia Góra

tel.: 75 609 90 32 / +48 697 032 999

A K R E D Y T A C J A:

 1. Koszty zakwaterowania w hotelu (w pokojach dwuosobowych, nocleg ze śniadaniem) w dn. 04 – 09.03.2025 oraz uczestnictwa w imprezach festiwalowych dla 1 osoby z ekipy każdego zakwalifikowanego na Festiwal filmu, pokrywają organizatorzy.
 2. Chęć uczestnictwa w festiwalu należy potwierdzić e-mailowo po ogłoszeniu listy filmów zakwalifikowanych do konkursu, nie później niż do dnia 10.02.2025. Brak potwierdzenia uznawany będzie za rezygnację z osobistego udziału w Festiwalu.
 3. Pozostali  autorzy  filmów (w miarę wolnych miejsc) ponoszą tylko częściowy koszt zakwaterowania w hotelu i uczestnictwa w imprezach festiwalowych:
 • uczniowie, studenci, członkowie Stowarzyszenia Filmowców Polskich: 90 zł/doba
 • pozostali autorzy: 100 zł/doba
 • uczestnicy, nie będący autorami filmów zakwalifikowanych: 160 zł/doba
 1. Akredytację należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.02.2025 na konto:

               Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 4884 5013

Koszty dojazdu twórcy pokrywają we własnym zakresie.

 

P R A W A    A U T O R S K I E :

 1. Prawa autorskie Filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.
 2. Zgłaszając film do udziału w Festiwalu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną, bezpłatną prezentację w ramach projekcji festiwalowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych. Zgłaszający podpisują oświadczenie zezwalające organizatorom na nieodpłatne emisje filmu na specjalnych pokazach publicznych promujących Festiwal.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Festiwalu. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Festiwal.
 5. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Festiwalu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na uczestnika.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 8. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 9. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 
 10. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
A modern theme for the film industry & video production